ماجراهای پت و من(مت) ...

اخرین سوتی سال 86(البته امیدواریم.!)

یک روز در کشیک ...

ساعت هشت و نیم شب ... کلی شرح حال گرفتیم. دهنمون خشک شده از بس از مریض ros پرسیدیم.

پت در حال غر زدن به من : سارا گشنگی مردم. خسته ام . توروخدابیا بریم بوفه یه  چی بخوریم.

من :نخیر نمیشه . من فعلا خیلی کار دارم!!!

پت :سارا توروخدا...

من : بوفه؟ بابا با بوفه که سیر نمی شیم. بیا بریم ساندویچ بخوریم. ماشین که داریم!!!!!!!

پت : باشه . ای ول تو همیشه فکرای خوب به سرت می زنه.

من : قابلی نداشت.

درحال رفتن به رختکن برای لباس عوض کردن

من : بابا بیخیال بیا با روپوش بریم .

پت : خیلی زشته ها سارا

من : نه بابا کی می فهمه . فکر می کنن مانتومون سفیده!!!

پت باز به سرعت اغفال می شود. و قبول می کند.

 جلو ساندویچی پت به شدت دو دست خود را به سرش می کوبد.

من : چیه چی شده؟

پت :سارا خاک تو سرمون شد. من یادم رفت کیف پولمو بیارم...!!!!!!!!!!!

من : یکی بر فرقش می کوبم . دیوونه مگه تو نگفتی تو پول نیار من می یارم...؟!!!

ناگهان در جیب روپوش خودمان یک عدد دوهزار تومانی می یابیم.. و ازخود خوشحالی به در می کنیم.

پت : سارا با این که نمی شه هیچی خرید.

 من  چرا باید بشه چون من گشنه این همه راه  بر نمی گردم بیمارستان عمرا

 خب سارا اگه یه وقت بیشتر شد چی ؟

- نمی شه من حواسم هست!!

هنوز قدم از قدم بر نداشتیم متلک های ملت شروع می شود....به به خانم دکترا...خانم دکتر منو معاینه می کنی؟ خانم دکتر یه آمپول به من می زنی؟!!!

داخل ساندویچی اقایی که ما را میشناسد چون همیشه تلپیم اول با دیدن ما با روپوش چشاش چهارتا می شه . بعد سفارش می دیم... تصمیم داریم ناچارا به دلیل کمبود پول فقط سیب زمینی بخوریم. نداره  . حالا ما هی اصرار که توروخدا سیب زمینی ندارین؟میگه نه . بعد مجبور می شیم ساندویچ بخوریم ولی با احتیاط.

 در این حال دچار پالپیتین و تپش قلب شده ایم و در دل خدا خدا می کنیم که بیشتر از دو هزار تومن نشود...ابرویمان می رود

وقتی می گه هزارو نهصدتومن انگار تمام دنیا را به ما دادند. یه نوشابه کوچیک با یه ساندویچ!!!

ناگهان در همین حین رزیدنت محترم وارد ساندویچی می شود و از خنده ضعف می رود. حالا ما مانده ایم چگونه یک ساندویچ را برای دونفرمان بگیریم؟خلاصه اونم کلی از دیدن ما با روپوش اظهار تعجب می کند

 سریع و پنهانی ساندویچ را می گیریم و می دوویم طرف ماشین. ناگهان از پشت سر همه با هم داد می زنند خانم دکترا خانم دکترا!!!برمی گردیم . یه ظرف سیب زمینی  به طرفمان دراز می کند. رنگ از رخسار دو  تاییمان می رود....

 این اولین باری بود که در عمرم  از دکتر بودن و روپوش سفیدم خجالت کشیدم

اقای ساندویچی می فرمایند فقط به خاطر شما درست کردیم. ما هم فقط انکار می کنیم که به خدا ما سفارش ندادیم.... ما غلط بکنیم دلمان سیب زمینی بخواهد.

حال چه کنیم؟پولش را از کدوم گوری بدهیم. به ناچار سیب زمینی را میگیریم و به روی خود نمی اوریم که بعله پول باید بدهیم. فقط می دویم به طرف ماشین.......

پت :سارا فقط برو برو برو برو........

من از خنده غش کردم.اخر کدام ادمی وقتی به این شکل ضایع می شود از خنده ضعف می کند.........

در حال رانندگی فقط به حماقت خودمان می خندیم و بر سر و صورت خود می کوبیم. ........

با خود عهد می کنیم که دیگر از دو کیلومتری این ساندویچی رد هم نشویم...اگر چه خیلی خیلی برایمان سخت است......

.بعد از کلی گریه و زاری و خنده و حرص خوردن من باز نطق می فرماییم که ای کاش یه نوشابه دیگری داشتیم!!!

دوستم می گوید تیر بخورد در این شکم که هر چی می کشیم از دست همین شکم است . ولی من دست بردار نیستم شروع می کنم جلو داشبورد را جستجو کردن و همه پول خردهای بابای عزیزمان را کش می رویم . می شود سیصد تومان . فریادی از خوشحالی.

 داخل سوپری: ببخشید یه نوشابه کوچیک بدین!!دوستم که از خجالت اصلا دور از من ایستاده و سرخ شده ....پول خرد را می دم به خانمه . خانمه لبخند تمسخر امیزی تحویلم می ده مشتری که خیلی ادعای خوش تیپی می کند نیز دهان خود را گشوده و می گوید قدیما مردم پول خردهایشان را می انداختند توی صندوق صدقات.....ها ها هابله . این هم از این ....جوابی ندارم بدهم چون گشنه می باشم. اخمی بهش می کنم و می ریم به طرف اتاق که بالاخره بعد این همه دردسر بخوریم.

داخل اتاق هر چی زور می زنیم  در نوشابه ای که با پولهای خوردمان خریدیم باز نمی شود.......فقط حرص حرص حرص........

دست بردار نیستم می رم دنبال بیسوری..! دست دوستم خفن می برد..دست من خراش برمیدارد.ولی ...باز نمی شود.

یه ساندویچ و یه نوشابه را نصف نصف می خوریم. سیر میشیم.!!!سیب زمینی هم که کوفتمان شد!!ولی خیلی خوشمزه بود خدایی.

(نوشابه ای مذکور بالاخره در خانه و با کلی تجهیزات باز شد و توسط ما خورده شد. )

حال به نظر شما ما باید چه کنیم. باید برویم پول آن سیب زمینی را بدهیم یا نه ؟!!یا اصلا دور ان ساندویچی محبوبمان را خط بکشیم؟ یا مثل بچه پرروها برویم وبه روی خود نیاوریم؟!یا برویم پولش را در صندوق صدقاتی چیزی بیندازیم..!!!!!!!!!!مال حرام از گلویمان پایین نمی رود خب.!!!!

/ 2 نظر / 2 بازدید
نیلوفر

سلام سارا جونم.[قلب] پول سیب زمینی فدای سرت[چشمک] حلال حلال.نوش جونت گوشت بشه بچسبه به تنت[ماچ]. ولی خداییش دیگه با این روپوش سفیدامون نرو بیرون می گن این رو پوشیده که پز بده!!!![تعجب]