قبول می شویم ....

رشته دلخواهمان .

با وجود این ما الان فول استرس هستیم. نمی دانیم  چه می شود ایا . امیدواریم ا ز پسش بر بیاییم . امیدواریم بر اساس یک علاقه کاذب و سطحی تصمیم نگرفته باشیم . نامردها کسی به ما هم دلداری نمی دهد همه ته دل ما را خالی می کنند . دوست نیستند اینا . دست دشمن را از پشت بسته اند  . هی رشته های رست و هتلشان را به رخ ما می کشند . هی به ما میگویند فلور نرمال بیمارستان .!! می گویند الان خوب خورشید و آسمان را نگاه کن دیگر نمی بینی . می گویند کشیک اضاف هم می خوری نوش جانت تا آدم شوی . ای بمیرند اینها . با همه این اوصاف ما خوشحالیم که خودمان برای خودمان انتخاب رشته نمودیم هلو !! و نگذاشتیم که رتبه مان برایمان انتخاب کند ما چه رشته ای برویم . یا چه رشته ای با رتبه ما آسان تر است . خب ما دوست نداشتیم بریم رشته هتل ... حالا تا توان داریم پای لرزش می نشینیم . ننشینیم چه کار بکنیم . باشد تا پشیمان نشویم ...!

 به همه دوستانی که در امتحان دست یاری قبول شدند هم تبریک میگوییم ویژه .

/ 0 نظر / 118 بازدید